Jdi na obsah Jdi na menu
 


Liga výjimečných

1. 1. 2007

Světu hrozí zánik. Smrtící nepřítel už je v akci. Kdo ho zachrání? Jediný, kdo to může udělat je dobrodruh Allan Quartermain a jeho záchranná liga, liga výjimečných. Kdo do ní patří? Je to kapitán Nemo, upírka Mina Harker, Neviditelný Rodeny Skinner, agent tajné služby Tom Sawyer, Doryan Gray a úžasná dvojka Dr. Jekyll/pan Hyde. Členové ligy jsou společenští odpadlíci, ale mají mimořádné schopnosti. Mezitím než se liga zformuje, naplánuje Fantom zničení Benátek. Na záchranu zbývá jenom 96 hodin!

CHYBY: - 13 -

1. Když jeden z Fantomových chlápkù rozstøílí pøi prvním setkání Doriana Graye, tak poté co ho Dorian probodne mu ten chlápek strkne košili... A ejhle v dalším zábìru je Dorian zase jeko ze škatulky... Není to divné?

2. Ve scénì, kde se neviditelný muž Skinner krémuje v autì kapitána Nema vidíme Skinnerovi do úst. Jak je to možné? Znamená to snad, že když se neviditelný muž namaže krémem, vidíme vše, co je vevnitø?

3. Všimnìte-li si zábìru kamery od pneumatiky auta kapitána Nema smìrem k nebi, vidíte velké množství domù a balkónù, tyto samé balkóny ze stejného úhlu kamery mùžete vidìt u Nemovi ponorky Nautilus v Benátkách - naprosto totožné.

4. Když se trochu zamyslíte, tak zjistíte, že neviditelný muž je nesmysl. Teda, jeho strništì je nesmysl. Pøi detailních zábìrech na oblièej je jeho strništì tmavé. Ale jakto, když je neviditelné a na zviditelnìní oblièeje použil bílý krém? To by pak muselo být bílé.

5. Helmy, které mají na sobì nìmeètí vojáci, bìhem úvodní scény, se zaèaly vyrábìt bìhem druhé svìtové války.

6. Když po pøehrání záznamu zaènou vybuchovat bomby, tak zaène létat nábytek po místnosti. Pokud budete obvzl᚝ pozorní, tak uvidíte, že k nábytku jsou pøidìlány lanka, která s ním pohybují.

7. Když jedou poprvé od M, mùžete za tmavými brýlemi vidìt oèi neviditelného muže.

8. A koutek nìmèiny: Když nìmci vtrhnou na zaèátku filmu do banky, tak jeden z nich mluví a titulek hlásá. "Nech na živu jednoho, a to øekne ostatním." Ale ve skuteènosti øíká: "Zabije všechny až na jednoho."

9. Když se Sean Conery poprvé setká s M, sledujte peèlivì stùl. Poøád na nìm nic není, ale v okamžiku kdy si Sean Conery sedne na židli, tak se na stole objeví složka.

10. V Benátkách se hodí Sean Conery s M. Toho dožene na høbitovì. Jenže v Benátkách není žádný høbitov. Ten je až na ostrovì San Michele.

11. Když jsou už u záporákova hlavního sídla, tak Sean Conery, hlídá jeskyni a pøitom sedí ve snìhu, bez rukavic a ještì k tomu drží pušku, která je pravdìpodobnì z kovu. Jaktože, jeho ruce nepøimrznou k pušce?

12. Když Sean Conery hodí pušku Tomovi Sawyerovi, bylo už z obou hlavní vystøeleno. Tom Sawyer však bez jakéhokoliv nabití, opìt vypálí dvì další rány.

13. Když se Sean Conery poprvé setká s M, jsou jeho šaty a klobouk úplnì suché, a to i pøesto, že venku lilo jako z konve.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář